Privacyverklaring Nestor

1. Algemeen

1.1. Dit is de privacyverklaring van Nestor CVBA, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 629, 3010 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0598.831.379, telefoon: +32 (0)16 43 88 79, e-mail: privacy@nestor.coop

1.2. Nestor is een organisatie die websites maakt en ontwerpt met maatschappelijke bedoelingen. Nestor ontwerpt, ontwikkelt, host en onderhoudt websites. Nestor stelt haar expertise in dienst van diverse organisaties, van vzw's en ngo's tot zelfstandigen en vrije beroepen, van grote sociale organisaties en sociale economiebedrijven tot KMO's en coöperaties en overheden.

1.3. Nestor treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer je haar website bezoekt, of wanneer je jouw persoonsgegevens meedeelt of persoonsgegevens meedeelt die op iemand anders betrekking hebben (bv. via inschrijving voor het ontvangen van een nieuwsbrief, via e-mail of persoonlijk contact) ("Persoonsgegevens").

1.4. Deze privacyverklaring wordt fysiek of elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek Privacy Verklaring op de website van Nestor, met name www.nestor.coop ("Website").

1.5. Met deze privacyverklaring informeert Nestor jou over jouw Persoonsgegevens die worden verwerkt. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Nestor worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de Website. Zij zal automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de privacyverklaring vermeld worden. Tot zolang blijft de oude privacyverklaring van kracht en raadpleegbaar op de Website.

2. Juridisch kader

2.1. Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:

i. de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

ii. de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ;
iii. alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens,

(samen of afzonderlijk de "Privacywetgeving").

3. Doel

3.1. Nestor verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:

i. haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten hiervoor);
ii. jou te contacteren in het kader van jouw vraag gesteld via de Website;
iii. het aanmaken van een klanten- en leveranciersbestand en om hierover informatie te verzamelen;
iv. het verzorgen van een optimale werking van de Website;
v. directe marketing te voeren over haar activiteiten, zoals promoties, updates, specifieke acties en diensten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die interessant of nuttig kunnen zijn;
vi. de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen van Nestor voor de uitvoering van de voorgaande punten;
vii. jou te contacteren in het kader van een selectie en rekrutering bij Nestor;
viii. het naleven van toepasselijke regelgeving;

    (hierna samen of individueel het "Doel").

4. Rechtsgronden en toepasselijkheid

4.1. Nestor heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens:

i. de overeenkomst die je bent aangegaan met Nestor;
ii. de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door jou of namens jou voor de betrokkene werd gegeven aan Nestor, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, of mondeling; en/of
iii. een wettelijke verplichting; en/of
iv. een gerechtvaardigd belang van Nestor.

4.2. Onder meer door het inschrijven voor een nieuwsbrief of andere vormen van directe marketing of door het aanvaarden van deze privacyverklaring op een ander tijdstip, hetzij offline, hetzij online, bevestig je dat jij je:

i. volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en deze zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
ii. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Nestor om jouw Persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

4.3. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden (m.i.v. websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze Website wordt verwezen) waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1. Nestor kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die:

i. nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, familienaam, e-mailadres, andere informatie die aan Nestor wordt bezorgd.
ii. verzameld is in het kader van de activiteiten van Nestor zoals bepaald in artikel 1.2.

6. Doorgifte aan derden

6.1. Nestor kan een beroep doen op onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld boekhouder, etc.). Nestor sluit een verwerkingsovereenkomst af met deze derde partijen die toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens.

6.2. Nestor garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in artikel 6.1, tenzij:

i. er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;
ii. Nestor hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

7. Verklaringen en waarborgen

7.1. Je garandeert dat je gemachtigd bent (namens de betrokkene) om zijn/haar Persoonsgegevens over te maken aan Nestor, bv. van jou, jouw werknemers, consultants, partners... Je waarborgt dat, voor zover als nodig, je de nodige toestemming hebt verkregen voor de hierboven verkregen overdracht van Persoonsgegevens en dat je Nestor zal vrijwaren en schadeloosstellen voor elke schadevordering in dit verband.

7.2. Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de (Persoons)gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

7.3. Je bent je ervan bewust dat elke schending van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout.

8. Duurtijd verwerking

Nestor slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken (en in ieder geval tot 10 jaar nadat de overeenkomst met Nestor tot een einde is gekomen). Indien het Doel is bereikt, zal zij de Persoonsgegevens wissen.

9. Rechten

9.1. De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:

i. op inzage en kopie hiervan;
ii. om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;
iii. te laten wissen voor zover;
iv. om de verwerking Persoonsgegevens te laten beperken;
v. om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
vi. op bezwaar tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;

9.2. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Nestor CVBA, Diestsesteenweg 629, 3010 Leuven of via e-mail naar privacy@nestor.coop

9.3. De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving.

10. Opslag en beveiliging

10.1. De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Nestor of bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in België.

10.2. Nestor verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

10.3. Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Nestor (t.a.v. Kaïn Verlooy, werkend vennoot) hiervan in kennis te stellen via telefoon en e-mail op privacy@nestor.coop

11. Aansprakelijkheid

11.1. Nestor kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Nestor. In geen geval kan Nestor aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden, anderen dan de verwerkers van Nestor.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Nestor is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of de Privacywetgeving.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Nestor in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

12.2. Elk geschil in verband met Persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven met uitsluiting van iedere andere rechtbank.
 

Uw website in uw/goede handen

Video's zonder reclame met Peertube

Uw bestanden in eigen beheer met Nextcloud

Beheer uw achterban met CiviCRM

Wil u een privacyvriendelijke werking voor uw organisatie?

Een mailbox waar niemand meeleest

Meer cijfers dan u aankan met Matomo