ALGEMENE VOORWAARDEN NESTOR

Nestor en de Klant worden afzonderlijk "Nestor, Klant of Partij" en samen “Partijen” genoemd.

1. AANSTELLING EN VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN

1.1 Partijen erkennen dat zij de samenwerking aangaan op zelfstandige basis. Partijen zullen hun verbintenissen tegenover elkaar uitvoeren als goede huisvaders, te goeder trouw, in alle vrijheid en onafhankelijkheid, zodat geen enkele band van ondergeschiktheid of hiërarchische relatie bestaat tussen hen. Zonder afbreuk te doen aan de dienstverleningsovereenkomst en aan de verplichting tot professionele dienstverlening, bepalen de Partijen volledig zelfstandig hun eigen werkritme, de organisatie van de dienstverlening en de wijze waarop zij hun verbintenissen zullen nakomen.

1.2 Met het oog op de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst zullen de Partijen aan elkaar alle nodige en nuttige gegevens, informatie en documentatie ter beschikking stellen. Dit kan in geen geval geïnterpreteerd worden als enige gezagsuitoefening.

2. VOORWERP

2.1 In deze voorwaarden leggen Partijen de rechten en plichten vast m.b.t. de Diensten die door Nestor worden verleend.

2.2 Nestor zal alle redelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren volgens de toepasselijke wetgeving, geldige onderlinge overeenkomsten en de regels van de kunst.

3. VERGOEDINGEN

3.1 De standaard uurprijs die Nestor vanaf 01 juni 2019 hanteert is €60/uur. Hierop zijn kortingen mogelijk.

3.2 De vergoedingen kunnen jaarlijks, eenzijdig door Nestor worden opgetrokken tot maximaal 10% meer dan de vergoeding uit art. 3.1 van deze algemene voorwaarden.

3.3 Nestor zal de de klant, minstens drie maanden voor de inwerkingstreding van de wijzigingen, inlichten.

3.4 Vergoedingen worden niet verminderd met eventuele aftrek van belastingen, tarieven of andere heffingen.

3.5 De betalingstermijn wordt vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst tussen Nestor en de klant.

3.6 Indien er geen betalingstermijn is voorzien in een dienstverleningsovereenkomst tussen Nestor en de klant, geldt een termijn van 30 dagen.

3.7 In het geval van een late betaling van enig verschuldigd bedrag, zal automatisch, zonder enige ingebrekestelling:

(i) interest verschuldigd zijn tegen de interestvoet zoals dan van toepassing volgens de Wet inzake de betalingsachterstand handelstransacties; alsook

(ii) een forfaitaire vergoeding voor de administratieve opvolging van 250 euro, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen; en

(iii) zal Nestor ertoe gerechtigd zijn om haar werkzaamheden op te schorten, met vertraging tot gevolg, zonder enige aansprakelijkheid tot datum van algehele betaling.

3.8 Tenzij expliciet schriftelijk anders vermeld vallen overige kosten ten laste van de Klant.

4. LICENTIE VAN NESTOR AAN DE KLANT

4.1 Nestor verleent aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gedurende de Termijn de Software en de Diensten en de daarop betrekking hebbende intellectuele eigendommen te gebruiken.

4.2 Indien diensten van Nestor vallen onder zogenaamde ‘copyleft’-licenties zoals de GNU General Public License of de Affero General Public License hebben die licenties voorrang op artikel 4.1 van deze Algemene voorwaarden.

4.3 De in artikel 4.1 of 4.2 verleende toestemming dient gebruikt te worden volgens de door Nestor bezorgde instructies. Deze kunnen, op verzoek van de klant, schriftelijk of niet schriftelijk ter kennis worden gebracht en Nestor zorgt ervoor dat deze correct en voldoende duidelijk zijn.

4.4 De in artikel 4.1 vermelde licentie (i) geldt vanaf de Datum van Inwerkingtreding, (ii) geldt wereldwijd (iii) geldt voor de gehele geldigheidsduur van de daarop geldende intellectuele eigendommen, (iv) betreft volgende wijzen van exploitatie: normaal gebruik.

4.5 De Klant is onderworpen aan de opschortende voorwaarde (condition precedent) van de tijdige betaling van de in artikel 3 of in een dienstverleningsovereenkomst bepaalde vergoeding door de Klant.

4.6 Wat betreft Drupal houdt Nestor zich aan de GNU General Public License. Dit betekent dat Nestor optreedt als vertegenwoordiger van de Klant onder de GNU General Public License met als doel het optimaal uitvoeren van de diensten overeengekomen in een dienstverleningsovereenkomst tussen Nestor en de klant.

4.7 Als Nestor code schrijft voor de Klant, in het kader van de dienstverleningsovereenkomst, heeft de klant recht op de toegang tot de code van de module en mag de klant deze code zelf aanpassen op eigen initiatief.

4.8 Voor Nextcloud-installaties werkt Nestor onder de Affero General Public License (AGPL V3.0+) die sterk linkt met de GNU General Public License.

4.9 Voor Peertube hosting werkt Nestor onder de Affero General Public License (AGPL V3.0+).

4.10 voor Matomo web analytics werkt Nestor onder de GNU General Public License.

4.11 Voor CiviCRM installaties werkt Nestor onder de Affero General Public License (AGPL V3.0+).

5. LICENTIE VAN DE KLANT AAN NESTOR

5.1 De Klant verleent aan Nestor een niet-exclusief maar overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om de gegevens (zoals, maar niet beperkt tot de applicaties, (persoons)gegevens, tekstmateriaal enz.) die door de Klant worden meegedeeld in het kader van een dienstverleningsovereenkomst en de daarop betrekking hebbende licenties te gebruiken op om het even welke wijze met als doel: (i) de Diensten uit te voeren, (ii) de Website en/of Software naar behoren te laten functioneren.

5.2 De in art. 5.1 vermelde licentie (i) geldt vanaf de Datum van Inwerkingtreding, (ii) geldt wereldwijd, (iii) geldt voor de gehele Termijn van de overeenkomst.

 

6. AANGEPASTE CODE EN DISTRIBUTIE

6.1 De klant mag de voor de klant en door Nestor gecreëerde code ook na beëindiging van de overeenkomst met Nestor gebruiken.

6.2 De klant mag nooit de door Nestor voor de klant gecreëerde code te gelde maken aan derden zonder toestemming van Nestor.

6.3 De Klant mag de door Nestor voor de klant ontwikkelde code die onder de GNU General Public License valt, delen met derden conform de GNU Public License. Dit betekent oa. dat dit zonder tegenprestatie dient te gebeuren.

6.4 Nestor mag de door Nestor en voor de klant gecreëerde code (her)gebruiken of aanpassen voor derden.

7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 In het kader van de Diensten die Nestor levert aan de Klant of in het kader van een dienstverleningsovereenkomst kunnen persoonsgegevens verwerkt worden zoals contact- of bedrijfseigen gegeven.

7.2 Nestor zal indien nodig toegang hebben tot de persoonsgegevens van de contactpersonen, de gebruikers en/of de werknemers van de Klant en is de verwerker van de persoonsgegevens. De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke hiervan.

7.3 Ingevolge de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens moet er een afzonderlijke verwerkersovereenkomst worden gesloten tussen de verwerker en de verantwoordelijke met daarin de verplichtingen van beide Partijen inzake de persoonsgegevens (vertrouwelijkheid, technische beveiligingsmaatregelen, backup-melding bij datalek enz.). Partijen zullen daarom de verwerking regelen zoals in de verwerkingsovereenkomst.

7.4 Partijen bevestigen dat Nestor de via de Diensten en/of Software verwerkte persoonsgegevens mag gebruiken op om het even welke wijze om:

(i) de Diensten uit te voeren,

(ii) de Website en/of Software naar behoren te laten functioneren (Nestor kan ook de gebruikers individueel contacteren in dit verband, o.a. door het sturen van gebruikersfeedback en inloggegevens)

7.5 De Klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat de partners, aangestelden en (onder)aannemers van Nestor ook toegang hebben tot de persoonsgegevens van de contactpersonen, de gebruikers en de werknemers van de Klant en deze te verwerken voor Nestor om deze toe te laten de persoonsgegevens te gebruiken op om het even welke wijze met als enige doel om:

(i) de Diensten uit te voeren,

(ii) de Website en/of Software naar behoren te laten functioneren (Nestor kan ook de gebruikers individueel contacteren in dit verband, o.a. door het sturen van gebruikersfeedback en inloggegevens),

Nestor zal met voormelde partners, aangestelden en (onder)aannemers een verwerkersovereenkomst sluiten.

7.6 De persoonsgegevens die via de Diensten en/of Software of in het kader van een dienstverleningsovereenkomst worden verwerkt kunnen worden bewaard tot na het einde van een dienstverleningsovereenkomst, met name tot 10 jaar na het einde van deze Overeenkomst.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Partijen zullen geen Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij onthullen tot 10 jaar nadat een dienstverleningsovereenkomst tot een einde is gekomen en/of voor zo lang als de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar is (hetgeen van beide het langste duurt), behalve voor zover:

(i) dit vereist is door toepasselijke wet- of regelgeving; of

(ii) als nodig om een vordering of verweer te ondersteunen in een geding tussen Partijen; of

(iii) anders  schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

De bewijslast dat aan één van bovenvermelde uitzonderingen is voldaan, rust op de Partij die zich op de uitzonderingen wenst te beroepen.

8.2 Dit betekent o.a., zonder hiertoe te zijn beperkt, dat de Partijen de Vertrouwelijke Informatie van een andere Partij enkel mogen meedelen en leveren aan hun organen, weknemers, aangestelden, onafhankelijke (dienst)verleners en subgelicentieerden enz., voor zover dit strikt noodzakelijk is om een dienstverleningsovereenkomst rechtmatig uit te voeren.

 

9. GARANTIES

9.1 Partijen garanderen dat zij in staat en bevoegd zijn om een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten en dat zij hiermee geen inbreuk plegen op enige verbintenis waartoe zij gehouden zijn ingevolge hun statuten, overeenkomsten of het toepasselijke recht.

9.2 Voor het overige worden er geen garanties gegeven.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Elke Partij is aansprakelijk voor haar respectievelijke verbintenissen uit een dienstverleningsovereenkomst.

10.2 Partijen erkennen dat zij middelenverbintenissen aangaan in deze Overeenkomst, met uitzondering voor wat betreft de betaling volgens deze Overeenkomst welke een resultaatsverbintenis is.

10.3 Nestor zal alle redelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren volgens deze Overeenkomst en volgens dienstverleningsovereenkomsten.

10.4 Een Partij is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen, wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde onvoorzienbare redenen welke ontsnappen aan haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer of overheidsmaatregelen.

11. DIVERSEN

11.1 Nestor behoudt het voorrecht om de Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen en zal alle betrokkenen hiervan op de hoogte stellen minstens één maand voor de inwerkingtreding van nieuwe algemene voorwaarden behoudens andere termijnen werden overeengekomen of bepaald in dit deze algemene voorwaarden. De klant kan de overeenkomst in zulk geval beëindigen zonder extra kosten of schadevergoeding.

11.2 Overdraagbaarheid. Geen van beide Partijen mag enig recht of enige verplichting van een dienstverleningsovereenkomst volledig noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere Partij. Enige overdracht in strijd met deze bepaling zal nietig zijn.

11.3 Wijzigingen. Elke wijziging van een dienstverleningsovereenkomst zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren en mits ondertekening door de Partijen.

11.4 Afstand van recht. Het in gebreke blijven door een Partij om haar rechten onder een dienstverleningsovereenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere Partij uitbreiden of wijzigen.

11.5 Geschillen – Toepasselijk Recht. Deze voorwaarden zijn opgesteld conform en worden beheerst door Belgisch recht,. Voor kennisname van geschillen omtrent de geldigheid of voortvloeiend uit de uitvoering of de beëindiging van een overeenkomst is de Ondernemingsrechtbank Leuven exclusief bevoegd, met uitzondering van de geschillen omtrent intellectuele rechten waarvoor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel bevoegd is.

11.6 Algemeen – In geval van tegenstrijdigheid tussen een dienstverleningsovereenkomst en diens bijlagen, zal de dienstverleningsovereenkomst steeds voorrang hebben.

 

Uw website in uw/goede handen

Video's zonder reclame met Peertube

Uw bestanden in eigen beheer met Nextcloud

Beheer uw achterban met CiviCRM

Wil u een privacyvriendelijke werking voor uw organisatie?

Een mailbox waar niemand meeleest

Meer cijfers dan u aankan met Matomo